Документи акціонерного товариства

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Згідно внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України акціонерам ПрАТ «Авіакомпанія Константа» доводиться до відома інформація про підсумки голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися «05» квітня 2011 року.

З першого питання порядку денного «Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік».

З другого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства».

З третього питання порядку денного «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.».

З п'ятого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: « У зв'язку з тим, що за результатами діяльності Товариства у 2010 році отримано збиток в розмірі 152 000(сто п'ятдесят дві тисячі)гривень, нарахування й виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками його роботи за 2010 рік не здійснювати.

Збиток, отриманий за результатами роботи у 2010 році в розмірі 152 000(сто п'ятдесят дві тисячі)гривень, покрити за рахунок прибутку 2011року.».

З шостого питання порядку денного «Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Вичизнати Товариство по типу як приватне акціонерне товариство.Затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" в новій редакції.Уповноважити Голову Загальних зборів Кулика Миколу Петровича та Секретаря Загальних зборів Чирцову Валентину Миколаївну на підписання нової редакції Статуту Товариства.Генеральному директору Товариства організувати виконання заходів по державній реєстрації Статуту Товариства в новій редакції».

З сьомого питання порядку денного «Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" у новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів Кулика Миколу Петровича та Секретаря Загальних зборів Чирцову Валентину Миколаївну на підписання нової редакції Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа".

З восьмого питання порядку денного «Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" у новій редакції.Уповноважити Голову Загальних зборів Кулика Миколу Петровича та Секретаря Загальних зборів Чирцову Валентину Миколаївну на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа".

З дев'ятого питання порядку денного «Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію Товариства у зв'язку з тим, що згідно затвердженої нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія Константа" для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства запроваджено посаду ревізора."

З десятого питання порядку денного «Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».


Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Акціонерне товариство"Група "Енергетичний Стандарт("Energy Standard Group S.A."), представлену уповноваженою особою.

2. Компанію "TECHNOLUX LTD", представлену уповноваженою особою.

3. Фонд державного майна України, представлений уповноваженою особою.

4. Ігнатенко Сергія Вячеславовича.

5. Артьомова Олександра Івановича.


Обраними членами Наглядової ради Товариства є:

1. Компанія "Energy Standard Projects Limited" – акціонер Товариства.

2. Компанія "Energy Standard Group S.A." – акціонер Товариства.

3. Артьомов Олександр Іванович.


Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Приватним акціонерним товариством "Авіакомпанія Константа"та членами Наглядової ради Товариства - фізичними особами , та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору. Призначити генерального директора Товариства Клименко Ігоря Миколайовича уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства

З одинадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».


Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

1. Никоненко Анатолія Григоровича.

2. Терзі Миколу Зинов'євича.

3. Мусієнко Надію Олександрівну


Обрати Ревізором Товариства - Машковцева Сергія Вячеславовича.

Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Приватним акціонерним товариством "Авіакомпанія Константа"та ревізором Товариства , та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору.Призначити генерального директора Товариства Клименко Ігоря Миколайовича уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства.