Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Таланов Андрiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство " Авiакомпанiя Константа"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20508143

4. Місцезнаходження

Запорізька , Шевченкiвський, 69013, м.Запорiжжя,, Блакитна, 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(061) 721-43-07 721-43-23 (061) 787-33-67

6. Електронна поштова адреса

[email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 72

 

17.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.constair.com.ua

в мережі Інтернет

15.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Емiтент належностi до будь-яких об'єднань пiдприємств не має та не приймав участи в створеннi юридичних осiб.
Емiтент не має корпоративного секретаря.
Емiтент не має рейтингового агенства.
Емiтент облiгацiй не випускав.
Емiтент iншi цiннi папери не випускав.
Емiтент не випускав похiднi цiннi папери.
Протягом звiтного перiоду емiтент власних акцiй не викупав.
Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Випуску боргових цiнних паперiв не було i гарантiй третiх осiб по ним також не було.
Емiтент нi є членом нi якої корпорацiї.
Емiтент iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв не випускав.
Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.
У зв'язку з тим, що Емiтент сертифiкати ФОН не випускав iнформацiя про основнi вiдомостi ФОН та про осiб, якi володiють сетiфiкатамi ФОН вiдсутня.
У зв'язку з тим, що Емiтент сертифiкати ФОН не випускав розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та правила ФОН вiдсутнi.
Складання рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi не проводилось.
Випуску цiльових облiгацiй не було.
Емiтент не є фiнансовою установою.
Пiд час розкриття особливої iнформацiї про змiну складу посадових осiб емiтента 28 березня 2014 року емiтентом була виявлена помилка в особливiй iнформацiї про змiну складу посадових осiб емiтента, яка була розмiщена у стрiчцi новин 28 березня 2014 року об 14.19.29. Помилково в колонцi «змiни» вказано «призначення» Машковцева Сергiя Вячеславовича на посаду Ревiзора, замiсть спочатку – «припинення повноважень», а потiм – «обрання» . Помилка виникла по технiчним причинам. Виправлена iнформацiя за встановленою формою оприлюднена 28.03.2014р. (15:48:53) одночасно iз спростуванням (15:43:29). Однак, при цьому була виявлена помилка в особливiй iнформацiї про змiну складу посадових осiб емiтента, яка була розмiщена у стрiчцi новин 28 березня 2014 року об 15.48.53. Помилково вказано 28.03.2014р. як дата винення дiї, замiсть 27.03.2014р. Помилка виникла по технiчним причинам. Виправлена iнформацiя за встановленою формою оприлюднена 28.03.2014р. ( 16:10:04) одночасно iз спростуванням (16:09:22).


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство " Авiакомпанiя Константа"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 526938

3. Дата проведення державної реєстрації

22.04.1999

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

2338500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

52

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт

77.35 Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв

51.21 Вантажний авiацiйний транспорт

10. Органи управління підприємства

1. Вищiй орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства. 2. Наглядова Рада товариства у кiлькостi 3 осiб-акцiонерiв та їх представникiв. 3. Виконавчий орган - Генеральний директор, який перебуває з товариством в трудових вiдносинах. 4. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснює Ревiзор товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Промiнвестбанк"

2) МФО банку

300012

3) поточний рахунок

26003619938878

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промiнвестбанк"

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26004619938877

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв повiтряним транспортом

АГ № 505927

17.08.2012

Державна авiацiйна служба України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова

 

Здiйснення комерцiйних повiтряних перевезень

UR 037

05.05.2012

Державна авiацiйна служба України

04.05.2014

Опис

Пiдприємством надано пакет докумкентiв щодо подовження термiну дiї на два роки

 

Здiйснення технiчного обслуговування авiацiйної технiки

UA.145.0059

17.10.2012

Державна авiацiйна служба України)

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова

 

Пiдтримання льотної придатностi повiтряних судов

UA.MG.0033

14.03.2014

Державна авiацiйна служба України

Необмежена

Опис

Лiцензiя безстрокова

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд державного майна України (на дату заснування)

00032945

01133Україна Київ вул.Кутузова, буд.18/9

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

вiдсутнi

0 0 0

0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Таланов Андрiй Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 497575 21.12.2001 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП «Авiакомпанiя Константа, заступник начальника комерцiйного вiддiлу. «ПрАТ "Авiакомпанiя Константа", начальник комерцiйного вiддiлу

8) дата обрання та термін, на який обрано

18.10.2011 18.11.2014

9) Опис

За звiтний перiод змiн не було. Має 268 акцiй товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагорода за виконання обов"язкiв генерального директора за контрактом за звiтний перiод склала 165197,81грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.
Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р.:
1.представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, державними та судовими органами та будь-якими iншими суб'єктами;
2.попередньо погоджує з Наглядовою радою укладення Товариством договорiв (правочинiв), угод, якщо розмiр зобов'язання вiдповiдно до предмету угоди становить суму, рiвну або бiльшу встановленої Наглядовою радою; готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким догово-рам (правочинам);
3.попередньо погоджує iз Наглядовою радою Товариства укладення Товариством будь-яких договорiв (правочинiв), угод, незалежно вiд розмiру зобов'язання вiдповiдно до предмету угоди, якщо це стосуються оформлення Товариством угод та операцiй з цiнними паперами (за виключен-ням операцiй з податковими векселями), попередньо погоджує з Наглядовою радою вчинення дiй та укладення Товариством будь-яких договорiв (правочинiв), угод, що стосуються придбання або вiдчуження нерухомого майна, а також що стосуються земельних дiлянок, якi належать Товарист-ву на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки та iнше); готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким договорам (правочинам);
4.укладає договори (правочини), угоди, якщо розмiр зобов'язання вiдповiдно до предмету угоди становить суму менш встановленої Наглядовою радою (з врахуванням спецiальних обмежень, пе-редбачених пунктом 11.5.3. цього Статуту).
5.подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдiнгових компанiй, фiнансово-промислових груп тощо;
6.готує пропозицiї Наглядовiй радi про викуп Товариством випущених ним акцiй, а також визначає шляхи їх подальшого розмiщення;
7.за погодженням зi Наглядовою радою приймає рiшення про випуск Товариством облiгацiй, затверджує порядок та умови їх випуску, приймає рiшення про придбання Товариством власних облiгацiй;
8.подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо органiзацiї, скликання та проведення черго-вих та позачергових Загальних зборiв;
9.готує Загальним зборам пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання;
10.органiзовує складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
11.органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв по цiнним паперам, що випущенi Товариством;
12.подає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства;
13.призначає та звiльняє за погодженням з Наглядовою радою керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
14.у випадках, передбачених законодавством, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена iз Наглядо-вою радою;
15.розподiляє обов'язки мiж керiвниками за функцiями управлiння та iншими працiвниками Това-риства;
16.розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;
17.органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради;
18.без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi:
" вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських установах;" пiдписує (або уповноважує iншу поса-дову особу Товариства) всi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характе-ру, звiти та баланси, листи, звернення та iнше;
" здiйснює операцiї, виступає вiд iменi Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими третiми осо-бами;
19.укладає трудовi договори та угоди;
20.наймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочен-ня та накладає стягнення вiдповiдно до законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
21.подає Наглядовiй радi для погодження кандидатури керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства;
22.в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
23.здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
24.вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до цього Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Машковцев Сергiй Вячеславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 856812 12.11.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ «Запорiжстанформатор», начальник юридичного вiддiлу. ТОВ «Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент», головний юрисконсульт

8) дата обрання та термін, на який обрано

27.03.2014 3 роки

9) Опис

У 2013 роцi змiн не було.
Згiдно Рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа (Протокол вiд 27.03.2014 № 18) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень вирiшено припинити повноваження Ревiзора Товариства Машковцева Сергiя Вячеславовича, та обрати Ревiзором Товариства Машковцева Сергiя Вячеславовича строком на 3 (три) роки.
Має 2 акцiї товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.У звiтному перiодi винагорода склала 4400грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував.
Повноваження посадової особи, що визначенi у Статутi товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р., це перевiрка:
1. виконання встановлених Загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
2. достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
3. вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;
4. своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв;
5. вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;
6. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном То-вариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
7. своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
8. зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
9. використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
10. правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
11. дотримання порядку оплати акцiй Товариства, сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються
12. фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiнденко Надiя Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 400229 09.08.2001 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Запорiзьке регiональне вiддiлення авiакомпанiї «Авiалiнiї України», заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. ДП «Авiакомпанiя Константа», головний бухгалтер. ВАТ "Авiакомпанiя Константа", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.04.2002 0

9) Опис

За звiтний перiод змiн не було. Має 498 акцiй товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Винагорода за виконання обов"язкiв головного бухгалтера за 2013 рiк склала 58403,49грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала.
Повноваження та обов"язки визначенi посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера ПрАТ "Авiакомпанiя Константа".
Головний бухгалтер:
-здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв i збереженням власностi акцiонерного суспiльства;
-органiзовує облiк грошових коштiв, що поступають, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв,своєчасно вiдображає на рахiвницях бухгалтерського облiку операцiї, пов'язанi з їх рухом, враховує виконання послуг, контролює нарахування податкiв, зборiв i обов'язкових платежiв в мiсцевий, республiканський бюджети i iншi цiльовi фонди, по виконаних послугах, на фонд опла-ти працi, утриманих iз спiвробiтникiв, своєчасно перераховує податки в мiсцевих, республiканських i iншi цiльовi фонди;
-органiзовує роботу за розрахунком заробiтної плати працiвникiв акцiонерного суспiльства, пога-шення у встановленi термiни заборгованостi перед банками по позиках i отриманих кредитах для виплати заробiтної плати i iншихвиробничих цiлей;
-забезпечує рацiональну органiзацiю облiку, бухгалтерськiй i податковiй звiтностi на пiдприємствi на основi застосування програм по веденню бухгалтерського облiку i складанню податкової звiтностi;
-здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрачання фонду заробiтної плати, за встановленням поса-дових окладiв, проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i ос-новних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку, бухгалтерської i податкової звiтностi;
-приймає заходи по запобiганню недостачам, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового i господарського законодавства;
-бере участь в оформленнi матерiалiв пiсля недостачi i розкрадання грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, контролювє передачу в необхiдних випадках матерiалiв в слiдчi i судовi органи;
-веде роботу по забезпеченню строгого дотримання штатної, фiнансової дисциплiни, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач дебiторської i кредиторської заборгованостi, iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв;
-забезпечувати своєчасне складання бухгалтерською, податковою отчетностей на пiдставi даних первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її в установленому порядку вiдповiдним органам;
-керує працiвниками бухгалтерiї акцiонерного товариства.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малинiн Максим Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

45 02 654787 19.03.2002 м. Москва ВВС району „Теплий стан”

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

громадянин Росiйської Федерацiї ,мiсце роботи – Представництво Компанiї ТОВ „Енерджи Стандард Фанд Менеджмент Лiмiтед (Республiка Кiпр) м.Москва”, начальник служби внутрiшнього облiку, мiсце проживання : Росiйська Федерацiя,м.Москва, вул.Ак.Варги, буд. 10, кв.124.

8) дата обрання та термін, на який обрано

06.04.2012 3 роки

9) Опис

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» вiд 25.06.2012р. (Протокол № 25/06-12) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме:призначено - Малинiна Максима Юрiйовича на посаду Голови Наглядової ради. Малинiн М.Ю. володiє часткою в статутному капiталi Товариства, яка складає двi простi iменнi акцiї. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: спецiалiст,ведучий спецiалiст, заступника начальника управлiння монiторингу i контролю, керiвник служби внутрiшнього контролю, керiвник служби внутрiшнього контролю, директор операцiйного департаменту, директор операцiйного департаменту, генераль-ний директор, начальник вiддiлу внутрiшнього контролю, начальник служби внутрiшнього облiку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Члена Наглядової ради згiдно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три роки. Винагороду в грошової та натуральної формi не отримує.
Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа", яке затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р.:
1. представництво та захист прав i iнтересiв акцiонерiв за їх зверненням перед Генеральним дирек-тором;
2. прийняття за поданням Генерального директора рiшення про викуп Товариством випущених ним акцiй, а також визначення шляхiв їх подальшого розмiщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розiрвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства за поданням Генерального дирек-тора;
6. погодження кандидатур на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв (їх призначення та звiльнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати працi;
7. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор i прийняття по них рiшення,
а також узгодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товари-ства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi), пропозицiй щодо розподiлу прибутку i покриття збиткiв; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опри-люднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
8. встановлення мiнiмального розмiру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та iнше, для укладення яких необхiдно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивiдендної полiтики Товариства i надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру сплачуваних акцiонерам дивiдендiв;
10. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надан-ня iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї
та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
11. прийняття за поданням Генерального директора рiшення про участь та припинення участi То-вариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдiнгових компанiй, фiнансово-промислових груп тощо;
12. прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, обов`язкового аудиту Товариства, за-лучення зовнiшнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатiв аудиту, ревiзiй;
13. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
14. здiйснення оцiнки майна, що вноситься засновниками i акцiонерами в натуральнiй формi, у разi, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцiнки, затвердження висновкiв експертної оцiнки майна;
15. iнiцiювання позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв Товариства i винесення рiшення по звiтах Ревiзiйної комiсiї або неза-лежного аудитора;
16. затвердження порядку i умов залучення iнвестицiй, в тому числi iноземних, до Товариства;
17. iнiцiювання скликання Загальних зборiв, узгодження рiшення Генерального директора про скликання, перенесення та вiдмiну чергових та позачергових Загальних зборiв, в тому числi їх по-рядку денного.
Узгодження рiшення Генерального директора про змiни в порядку денному чергових та позачер-гових Загальних зборiв;
18. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
19. подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
20. затвердження за поданням Генерального директора Президiї, Секретарiату та їх голiв, а також персонального складу Реєстрацiйної та Лiчильної комiсiй Загальних зборiв;
21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства вiд виконання своїх обов'язкiв та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на перiод до прове-дення Загальних зборiв акцiонерiв. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї Генерального директора Товариства. В цьому разi Наглядова рада зобов'язана склика-ти позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для вирiшення питання про вiдкликання та обрання Ге-нерального директора;
22. притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках;
23. затвердження за поданням Генерального директора органiзацiйної структури Товариства;
24. представлення по узгодженню з Генеральним директором iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах Товариства з
третiми особами;
25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв при документарнiй формi або укладення з депозитарiєм договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв при бездокументарнiй формi;
26. погодження рiшення Генерального директора про випуск Товариством облiгацiй та iнших цiнних паперiв,
за винятком податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рiшень про придбання Товариством власних облiгацiй;
27. вирiшення питань про вiдшкодування за рахунок коштiв Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборiв;
28. погодження рiшення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством ви-падках,про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рiшення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;
29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв у Вiдкритому акцiонерномутовариствi "Авiакомпанiя Константа ", Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа ", Положення "Про надання iнформацiї акцiонерам Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа ", iнших внутрiшнiх Положень.
30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв (правочинiв),угод, якщо розмiр зобов'язання вiдповiдно до предмету правочину, договору, угоди становить суму , рiвну або бiльшу встановленої Наглядовою радою;
31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорiв (правочинiв), угод незалежно вiд розмiру зобов'язання вiдповiднно до предмету угоди, якщо це стосуються оформлення Товариством угод та операцiй з цiнними паперами (за виключен-ням операцiй з податковими векселями);
32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дiй та укладення Товарист-вом будь-яких договорiв (правочинiв), угод, що стосуються придбання або вiдчуження нерухомого майна, що стосуються земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебу-вають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки та iнше).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акцiонерне товариство "Група "Енергетичний Стандарт"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

вiдсутнiй вiдсутнiй

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Акцiонерне товариство "Група "Енергетичний Стандарт", мiсцезнаходження : Фунекс, Шмiн де Ранно 16, ше Марiя де Фуско, Швейцарiя, винагороду у звiтному перiодi не отримувало. Частка у статутному фондi Товариства складає 57 (п'ятдесят сiм) простих iменних акцiй.

8) дата обрання та термін, на який обрано

06.04.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа", яке затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р.:
1. представництво та захист прав i iнтересiв акцiонерiв за їх зверненням перед Генеральним дирек-тором;
2. прийняття за поданням Генерального директора рiшення про викуп Товариством випущених ним акцiй, а також визначення шляхiв їх подальшого розмiщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розiрвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства за поданням Генерального дирек-тора;
6. погодження кандидатур на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв (їх призначення та звiльнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати працi;
7. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор i прийняття по них рiшення,
а також узгодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товари-ства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi), пропозицiй щодо розподiлу прибутку i покриття збиткiв; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опри-люднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
8. встановлення мiнiмального розмiру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та iнше, для укладення яких необхiдно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивiдендної полiтики Товариства i надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру сплачуваних акцiонерам дивiдендiв;
10. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надан-ня iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї
та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
11. прийняття за поданням Генерального директора рiшення про участь та припинення участi То-вариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдiнгових компанiй, фiнансово-промислових груп тощо;
12. прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, обов`язкового аудиту Товариства, за-лучення зовнiшнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатiв аудиту, ревiзiй;
13. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
14. здiйснення оцiнки майна, що вноситься засновниками i акцiонерами в натуральнiй формi, у разi, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцiнки, затвердження висновкiв експертної оцiнки майна;
15. iнiцiювання позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв Товариства i винесення рiшення по звiтах Ревiзiйної комiсiї або неза-лежного аудитора;
16. затвердження порядку i умов залучення iнвестицiй, в тому числi iноземних, до Товариства;
17. iнiцiювання скликання Загальних зборiв, узгодження рiшення Генерального директора про скликання, перенесення та вiдмiну чергових та позачергових Загальних зборiв, в тому числi їх по-рядку денного.
Узгодження рiшення Генерального директора про змiни в порядку денному чергових та позачер-гових Загальних зборiв;
18. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
19. подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
20. затвердження за поданням Генерального директора Президiї, Секретарiату та їх голiв, а також персонального складу Реєстрацiйної та Лiчильної комiсiй Загальних зборiв;
21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства вiд виконання своїх обов'язкiв та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на перiод до прове-дення Загальних зборiв акцiонерiв. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї Генерального директора Товариства. В цьому разi Наглядова рада зобов'язана склика-ти позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для вирiшення питання про вiдкликання та обрання Ге-нерального директора;
22. притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках;
23. затвердження за поданням Генерального директора органiзацiйної структури Товариства;
24. представлення по узгодженню з Генеральним директором iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах Товариства з
третiми особами;
25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв при документарнiй формi або укладення з депозитарiєм договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв при бездокументарнiй формi;
26. погодження рiшення Генерального директора про випуск Товариством облiгацiй та iнших цiнних паперiв,
за винятком податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рiшень про придбання Товариством власних облiгацiй;
27. вирiшення питань про вiдшкодування за рахунок коштiв Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборiв;
28. погодження рiшення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством ви-падках,про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рiшення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;
29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв у Вiдкритому акцiонерномутовариствi "Авiакомпанiя Константа ", Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа ", Положення "Про надання iнформацiї акцiонерам Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа ", iнших внутрiшнiх Положень.
30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв (правочинiв),угод, якщо розмiр зобов'язання вiдповiдно до предмету правочину, договору, угоди становить суму , рiвну або бiльшу встановленої Наглядовою радою;
31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорiв (правочинiв), угод незалежно вiд розмiру зобов'язання вiдповiднно до предмету угоди, якщо це стосуються оформлення Товариством угод та операцiй з цiнними паперами (за виключен-ням операцiй з податковими векселями);
32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дiй та укладення Товарист-вом будь-яких договорiв (правочинiв), угод, що стосуються придбання або вiдчуження нерухомого майна, що стосуються земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебу-вають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки та iнше).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Компанiя Енерджi СтандардПроджектс Лiмiтед

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 240842

4) рік народження**

0

5) освіта**

 

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Компанiя Енерджi СтандардПроджектс Лiмiтед знаходиться за адресою Кiпр, Лiмассол, 3025, Нафплiу, 15, 2-й поверх . винагороду у звiтному перiодi не отримувало. Частка у статутному фондi Товариства складає 9336375 (дев'ять мiльйонiв триста тридцять шiсть тисяч триста сiмдесят п'ять ) простих iменних акцiй.

8) дата обрання та термін, на який обрано

06.04.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи , що визначенi у Статутi товариства в редакцiї , що затверджена рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р., та Положенням "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа", яке затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства 05.04.2011р.:
1. представництво та захист прав i iнтересiв акцiонерiв за їх зверненням перед Генеральним директором;
2. прийняття за поданням Генерального директора рiшення про викуп Товариством випущених ним акцiй, а також визначення шляхiв їх подальшого розмiщення;
3. пропонування Загальним зборам кандидатури на посаду Генерального директора Товариства;
4. укладання та розiрвання контракту з Генеральним директором, визначення умов контракту. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства укладається Головою Наглядової ради Товариства;
5. погодження кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства за поданням Генерального дирек-тора;
6. погодження кандидатур на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв (їх призначення та звiльнення) за поданням Генерального директора, визначення їх умов оплати працi;
7. розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор i прийняття по них рiшення,
а також узгодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товари-ства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi), пропозицiй щодо розподiлу прибутку i покриття збиткiв; проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її опри-люднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;
8. встановлення мiнiмального розмiру зобов'язань за правочинами, договорами, угодами та iнше, для укладення яких необхiдно отримання попередньої згоди Наглядової ради;
9. узгодження за поданням Генерального директора дивiдендної полiтики Товариства i надання рекомендацiй Загальним зборам щодо розмiру сплачуваних акцiонерам дивiдендiв;
10. визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надан-ня iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї
та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
11. прийняття за поданням Генерального директора рiшення про участь та припинення участi То-вариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдiнгових компанiй, фiнансово-промислових груп тощо;
12. прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, обов`язкового аудиту Товариства, за-лучення зовнiшнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатiв аудиту, ревiзiй;
13. розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
14. здiйснення оцiнки майна, що вноситься засновниками i акцiонерами в натуральнiй формi, у разi, якщо законодавство та Статут не вимагають експертної оцiнки, затвердження висновкiв експертної оцiнки майна;
15. iнiцiювання позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв Товариства i винесення рiшення по звiтах Ревiзiйної комiсiї або неза-лежного аудитора;
16. затвердження порядку i умов залучення iнвестицiй, в тому числi iноземних, до Товариства;
17. iнiцiювання скликання Загальних зборiв, узгодження рiшення Генерального директора про скликання, перенесення та вiдмiну чергових та позачергових Загальних зборiв, в тому числi їх по-рядку денного.
Узгодження рiшення Генерального директора про змiни в порядку денному чергових та позачер-гових Загальних зборiв;
18. аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
19. подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
20. затвердження за поданням Генерального директора Президiї, Секретарiату та їх голiв, а також персонального складу Реєстрацiйної та Лiчильної комiсiй Загальних зборiв;
21. усунення в будь-який час Генерального директора Товариства вiд виконання своїх обов'язкiв та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора на перiод до прове-дення Загальних зборiв акцiонерiв. Призначений Наглядовою радою тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства в межах компетенцiї Генерального директора Товариства. В цьому разi Наглядова рада зобов'язана склика-ти позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для вирiшення питання про вiдкликання та обрання Ге-нерального директора;
22. притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства, винних у матерiальних збитках;
23. затвердження за поданням Генерального директора органiзацiйної структури Товариства;
24. представлення по узгодженню з Генеральним директором iнтересiв акцiонерiв у вiдносинах Товариства з
третiми особами;
25. затвердження умов договору з реєстратором на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв при документарнiй формi або укладення з депозитарiєм договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв при бездокументарнiй формi;
26. погодження рiшення Генерального директора про випуск Товариством облiгацiй та iнших цiнних паперiв,
за винятком податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рiшень про придбання Товариством власних облiгацiй;
27. вирiшення питань про вiдшкодування за рахунок коштiв Товариства витрат щодо скликання та проведення позачергових Загальних зборiв;
28. погодження рiшення Генерального директора, прийнятого в передбачених законодавством ви-падках,про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рiшення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних зборах;
29. затвердження Положення "Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв у Вiдкритому акцiонерномутовариствi "Авiакомпанiя Константа ", Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа ", Положення "Про надання iнформацiї акцiонерам Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа ", iнших внутрiшнiх Положень.
30. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв (правочинiв),угод, якщо розмiр зобов'язання вiдповiдно до предмету правочину, договору, угоди становить суму , рiвну або бiльшу встановленої Наглядовою радою;
31. надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством будь-яких договорiв (правочинiв), угод незалежно вiд розмiру зобов'язання вiдповiднно до предмету угоди, якщо це стосуються оформлення Товариством угод та операцiй з цiнними паперами (за виключен-ням операцiй з податковими векселями);
32. надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення дiй та укладення Товариством будь-яких договорiв (правочинiв), угод, що стосуються придбання або вiдчуження нерухомого майна, що стосуються земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебу-вають у його користуваннi (передача у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки та iнше).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ревiзор

Машковцев Сергiй Вячеславович

СА 856812 РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

10.02.2011

2

0.00000000000

2

0

0

0

Генеральний директор

Таланов Андрiй Олексiйович

СА 497575 Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

10.08.1999

268

0.00290000000

268

0

0

0

Головний бухгалтер

Кiнденко Надiя Сергiївна

СВ 400229 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

10.08.1999

498

0.01000000000

498

0

0

0

Голова Наглядової ради

Малинiн Максим Юрiйович

45 02 654787 м Москва ВВС району „Теплий стан”iзькiй обл.

10.08.1999

2

0.00000000000

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Energy Standart Group S.A.

BN

19.10.2009

57

0.00060000000

57

0

0

0

Член Наглядової ради

Energy Standard Projects Limited

HE 240842

24.04.2002

9336375

99.81160000000

9336375

0

0

0

Усього

9337202

99.82510000000

9337202

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Energy Standard Projects Limited

НЕ 240842

3025 Cyprus Limassol Limassol Nafpliou, 15,2an floor

24.04.2002

9336375

99.81160000000

9336375

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

000

000 000 000

 

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

9336375

99.81160000000

9336375

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

15.03.2013

Кворум зборів**

99.830000000000

Опис

1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 рiк .
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
Прийнятi рiшення:
1. Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 4 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб:
1) Новоторов О..Л., 2) Овденко Г.В., 3) Лагодюк Є.С., 4) Слободанюк О.М.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
2.Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
3. Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi. Роботу Наглядової ради у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
4. Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзора Товариства за 2012 рiк. Роботу Ревiзора Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2013 рiк.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
7.Прибуток, отриманий за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi , у розмiрi 229 (двiстi двадцять дев’ять тисяч)тис.грн. розподiлити наступним чином - направити на розвиток виробництва Товариства. У звязку iз направленням отриманого прибутку на розвиток виробництва Товариства розмiр рiчних дивiдендiв не затверджувати.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.03.2014

Кворум зборів**

99.8260

Опис

Загальнi збори 27.03.2014р.
Кворум - 99,8260%
1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2013 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзора Товариства за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (затвердження розмiру рiчних дивiдендiв) i збиткiв Товариства за пiдсумками господарської дiяльностi у 2013 роцi.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
8. Прийняття рiшення про обрання Ревiзора Товариства.
9. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства та встановлення розмiру його винагороди.
10. Прийняття рiшення про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором вiд iменi Товариства.
Прийнятi рiшення:
1) Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб:
1. Бойко С.В.;2. Новоторов О.Л.;3. Овденко Г.В.; 4. Лагодюк Є.С.; 5. Слободанюк О.М. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення Зборiв. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
2)Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2013 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
3) Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2013 роцi. Роботу Наглядової ради у 2013 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
4) Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзора Товариства за 2013 рiк. Роботу Ревiзора Товариства у 2013 роцi визнати задовiльною. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
5) Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2013 рiк.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
6) У зв’язку з тим, що за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi отримано збиток в розмiрi 231 000 (двiстi тридцять одна тисяча) гривень, нарахування й виплату акцiонерам Товариства дивiдендiв за пiдсумками його роботи за 2013 рiк не здiйснювати.
Збиток, отриманий за результатами роботи у 2013 роцi в розмiрi 231 000 (двiстi тридцять одна тисяча) гривень, покрити за рахунок прибутку 2014 року. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
7) Припинити повноваження Ревiзора Товариства. (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
8)Обрати Ревiзором Товариства Машковцева сергiя Вячеславовича (рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%).
9) Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%)
10) Обрати Генерального директора Товариства Таланова А.О. особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором вiд iменi Товариства.(рiшення прийняте бiльшiстю голосiв -100,00%)

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

За результатами роботи Товариства у 2013 року (збиток) дивiдендi не нараховувались i не виплачувались.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ Аудиторьска фiрма "Капiтал"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20503140

Місцезнаходження

69035 Україна Запорізька Ордженiкiдзевський Запорiжжя Ленiна, 170-Б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0150

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

061-213-17-45

Факс

061-213-57-00

Вид діяльності

Надання аудиторськи х послуг

Опис

Аудиторська фiрма "Капiтал" надає ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" аудиторськi послуги за договором №03/11 вiд 30.12.2010р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Укренергореєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Україна м. Київ Печерський м.Київ вул.СувороваЮ 4/6

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АГ №399289

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2010

Міжміський код та телефон

044-499-90-08

Факс

044-499-90-08

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

ТОВ "Укренергореєстр" на пiдставi договору № 5-Е вiд 23.12.2010р. надає ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" депозитарнi послуги.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київський м.Київ вул.Б.Грiнченка, 3Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/Д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/Д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Н/Д

Міжміський код та телефон

044-377-72-65

Факс

044-377-72-65

Вид діяльності

Депозiтарна дiяльнiсть

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає i послуги депозитарiя згiдно з договором № Е-6952/п вiд 16.07.2013р. ПАТ "НДУ" має статус центрального депозитарiя, його дiяльнiсть не є лiцензiйною.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.11.2010

179/08/1/10

Запорiзьке ТУ ДКЦПФР

UA4000098966

 

Документарні іменні

0.250

9354000

2338500.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля ЦП не здiйснюється на бiржовому або органiзацiйно оформлених позабiржових ринках.Намiрiв щодо подання заяв длф допуску на бiржi не має.ЦП емiтента лiстинг не пройшли. Свої акцiї товариство на протязi звiтного перiоду не викупало.

 


XI. Опис бізнесу

Приватне акцiонерне товариство"Авiакомпанiя Константа" (надалi -Товариство) є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Авiакомпанiя Константа" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Товариство засновано вiдповiдно з рiшенням Фонду державного майна України (наказ вiд 15 квiтня 1999 року № 6-АТ) шляхом перетворення Державного пiдприємства "Авiакомпанiя Константа" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Законом України "Про господарськi товариства" та "Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств iз змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства" затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року № 1099.

 

Товариство складається з трьох частин :
- управлiння, до складу якого входить генеральний директор з заступниками, вiддiл бухгалтерського облiку i фiнансiв, юридичний вiддiл, комерцiйний вiддiл;
- льотна служба;
- авiацiйно - технiчна служба.
Дочiрнiх пiдпрємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. У наступному, товариством, не планується вiдкриття дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Вiдповiдно з попереднiм звiтним перiодом змiн в органiзацiйнiй структур i у 2013р. не вiдбувалося.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв -52. Середньообiкова чисельнiсть працюючих за цивiльно - правовими договорами ( трудовими договорами ) - 19 Працiвники , що працюють на умовах неповного робочого часу - 43 особи.
Фонд оплати працi у 2013р склав 2483,8тис.грн. ФОП за 2013 рiк зменьшився у зв'язку iз роботою працiвникiв на умовах неповного робочого часу та зменьшення чисельностi працiвникiв i склав 83,23% у порiвняннi з 2012р. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв.
Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.
Спецiалiзованим закладом по пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв цивiльної авiацiї є - ДП "Головний навчальний та сертифiкацiйний центр цивiльної авiацiї України". Згiдно вимог державiаадмiнiстрацiї України до аваiцiйних пiдприємств постiйно пред'являються вимоги по пiдвищенню рiвня професiйної квалiфiкацiї робiтникiв льотного складу. У вiдповiдностi з вимогами розробленi графiки органiзацiї i прведення навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, якi i виконувалися на протязi 2013р.
Товариством витрачено на протязi 2013р на вищевказанi цiлi кошти у розмiрi - 103,3тис. грн:
- ТОВ «Iнспекцiйне та Сертифiкацiйне Бюро» - 0,7тис.грн
- Кривизiський коледж НАУ - 3,8тис.грн
- Нацiональний авiацiйний унiверсiтет – 14,4тис.грн"
- ДП "ГНСЦ ЦАУ" - 80,6тис.грн.
- ТОВ «Мiжнародний авiацiйний центр пiдготовки» - 3,3тис.грн.
- ТОВ «Центр ТЕСТ» - 0,5тис.грн

 

Емiтент не належiть до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не провадить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї не має.

 

Бухгалтерський облiк в цiлому ведеться товариством у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерского облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та наказу пiдприємства вiд 03.01.2008р № 1 "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства" (з урахування вимог встановлених Податковим кодесом України з 01.04.2011г) згiдно якого :
- амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом ;
- амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об'єкту ;
- амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - по прямолiнейному методу ;
- амортизацiя нематерiальних активiв нараховується по прямолiнейному методу згiдно визначиних срокiв використання для кожного конкретного об'єкту ;
- при вибуттi запасiв оцiнка їх вартостi вiдбувається по iдентифiцированному методу ;
- розмiр резерву сумнiвних боргiв нараховується виходячи з платiжеспроможностi окремо взятих дебiторiв ;
- дохiд пов'язанний з наданням послуг признається з моменту прийняття послуг замовником .
Облiковою полiтикою товариства передбачено врахування фiнансових iнвестицiй у асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства за методом участi в капiталi. Iнвестицiї в iншi пiдприємства враховуються за справедливою вартiсттю.
На протязi 2013р фiнансовi iнвестицiї були вiдсутнi.

 

До основних послуг, якi надає товариство, вiдносяться:
- перевезення лiтаками типу ЯК-40 пасажирiв, багажу;
- льотна та технична експлуатацiя лiтакiв типу Як-40 на потребу власникiв цих лiтакiв;
- здiйснення рейсiв на замовлення на внутрiшнiх та мiжнародних повiтряних лiнiях;
- технiчне обслуговування лiтакiв власного парку та обслуговування лiтакiв других авiакомпанiй.
Авiакомпанiя забезпечує рiвень якостi послуг вiдповiдно до державних стандартiв, галузевих та вiдомчих нормативiв та технiчних умов, що дiють у товариствi, комплексної системи керування якостi послуг i вимог нормативної документацiї.
Товариством у майбутньому планується збiльшення обсягiв по вказаним роботам та послугам. Впровадження виконання додаткових видiв послуг та робiт не планується.
На виконання обсягiв авiацiйних послуг впливає залежнiсть вiд сезоних змiн. Збiльшення обсягiв перевезення вiдбувається в весняно-лiтнiй перiод, зменьшення - у осiньо-зимовий перiод. Одна iз причин - погоднi умови, а також зменьшення попиту на авiацiйнi перевезення у осiньо-зимовий перiод.
Ринками збуту авiацiйних послуг товариства є як терiторiя України так i країни ближнього та дального зарубiжжя.
Положення товариства на ринку авiацiйних послуг не значне.
Основнi покупцi авiацiйних послуг пiдприємства - Сумське НВО iм.Фрунзе, Марiупольский металургiйний комбiнат iм.Iллiча.
У зв'язку з тим, що значна питома вага виконаних авiацiйних послуг авiакомпанiї складає рейси на замовлення, продаж авiапослуг вiдбувається шляхом заключення договорiв з замовниками.
Основною сировиною для виконання авiацiйних послуг є авiацiйне паливо - ТС-1. Постачання авiацiйного пального здiйснюється без перешкод та обмежень згiдно з укладенними договорами з постачальниками палива. На протязi 2013р простежувалась тенденцiя по збiльшенню цiни на авiапальне.
В 2013роцi продовжували дiяти введенi в дiє з 01.04.2008р та 01.06.2008р директиви Державної авiацiйної адмiнiстрацiї України, якi впливали на стан розвитку галузi авiацiйного транспорту у якiй здiйснювалась дiяльнiсть товариства.
Товариством на протязi 2013р новi технологiї не впроваджувались
Основним конкурентом авiакомпанiї на запорiзькому ринку авiацiйних перевезень є авiакомпанiя "Мотор Сiч", яка володiє парком авiацiйної технiки таким як:
- АН-12;
- АН-74;
- АН-140;
- АН-24;
-ЯК-40
та iншими видами повiтряних суден.
Авiакомпанiя ПАТ "Мотор Сiч" є структурним пiдроздiлом авiацiйного пiдприємства ПАТ "Мотор СIч", яке виготовляє велику кiлькiсть типiв авiацiйних двигунiв.
Це пiдприємство має одну iз найпотужнiших технiчних баз в СНГ серед пiдприємств авiацiйного профiлю.
З аероапорту Запорiжжя виконуються пасажирськi рейси на регулярнiй основi також iншими авiакомпанiями - "МАУ", "Роза ветров", UT Air UKR
Наявнiсть такої кiлькостi авiакомпанiй в данному регiонi змушує товариство старанно вивчати ринок авiаперевезень i вживати заходи по швидкому реагуванню при його змiнi щодо регулювання тарифiв, та змiни часу виконання пасажирських рейсiв.
На основi спрогнозованих окремих видiв ризикiв i їх оцiнки, товариство проводить попереджувальнi заходи щодо мiнiмiзацiї ризикiв, оцiнюється можливий збиток та межi ризикiв.
У товариствi проводиться цiлеспрямована робота по страховаму захисту майнових iнтересiв, враховуючи i обов'язкове страхування основних фондiв вiдповiдно до закону України "Про страхування".
Усi повiтрянi судна ЯК-40 якi задiянi у виконаннi авiацiйних послуг застрахованi на випадок загибелi, або ушкодження, а також здiйснюється страхування вiдповiдальностi авiакомпанiї перед пасажирами та третiми особами.
Застраховано авiтомабiльний парк, будинок IАЦ, ангар, а також льотний, технiчний склад, водiї автотранспортних засобiв.
Страхування проводиться у страхових компанiях "Кредо", ПАТ "СК "Iльїчiвське", СК "ГУТА Україна"
У товариствi розробленi профiлактичнi заходи щодо мiнiмiзацiї ризикiв при вiдсутностi авiапалива в перiод збiльшення авiацiйних перевезень, у зв'язку з чим укладено угоди з паливно-мастильними пiдприємствами - "Кребо - Iнтернешнл", компанiя "Днiпроаваiасервiс".
Щоб виключити зниження обсягiв робiт, проводиться робота по заключенню угод у якостi експлуатантiв повiтряних суден iз власниками авiацiйної технiки, що не є такими, а також на виконання технiчного обслуговування авiацiйної технiки iнших авiакопанiй, продаж авiацiйних перевезень.
До сновних постачальникiв сировини, матерiалiв та послуг, що займають бiльше 10% у загальному об'ємi постачання вiдносяться :
- ТОВ "Кребо-Iнтернешнл";
- ДП по обслуговуванню повiтряного руху України;
- ДП "МА Запорiжжя";
- ЗМКБ "Прогрес";
- ЗАТ "ЯКiнженiрiнг".

 

За останнi п'ять рокiв товариством придбано активiв на загальну суму - 636 тис.грн ( у т.ч.ПДВ - 106 тис.грн) :
- оргтехнiка - 31 тис.грн без ПДВ (ПДВ-6тис);
- iншi ОЗ - 58 тис.грн без ПДВ (ДПВ- 12тис);
- модернiзацiя ПС - 184 тис.грн без ПДВ (ПДВ-37тис);
- модернiзацiя будiвлi IАЦ - 50 тис.грн без ПДВ (ПДВ-10тис);
- автомобiль - 48 тис.грн без ПДВ(ПДВ-9тис);
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 53 тис.грн без ПДВ(ПДВ-10тис);
- газопровiд - 93тис.грн без ПДВ (ПДВ-19тис);
- модернiзацiя комп'ютерної технiки - 13тис.грн без ПДВ (ПДВ-3тис).
У звiтному роцi товариством було придбано :
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 2 тис.грн без ПДВ.
Вiдчуджено за останнi п'ять рокiв активiв на суму - 21306 тис.грн без ПДВ у т.ч :
- автомобiлi - 38 тис.грн;
- iншi ОЗ (меблi, оргтехнiка, iншi ) - 161 тис.грн;
- iншi необоротнi активи - 18 тис.грн
- повiтрянi судна (планери, двигуни) -21089 тис.грн.
Списано ОЗ за п'ять рокiв на - 3650 тис.грн у т.ч.:
- двигуни - 3642 тис.грн;
- оргтехнiка - 4тис.грн;
- iншi необоротнi матерiальнi активи - 4 тис.грн.
У звiтному роцi товариством принято рiшення про реалiзацiю ОЗ на суму - 3770тис.грн. у т.ч.:
– двигун АI 20Д первiсна вартiсть якого становить 3642тис.грн;
- iншi ОЗ первiсна вартiсть яких становить 28тис.грн.
В бухгалтерського облiку пiдприємства пiд час реалiзацiї двигуна списана первiсна вартiсть з ОС 3642тис.грн. Залишкова вартiсть двигуна перенесена в групу необоротнi активи утримунанi для продажу, так як вiдвантаження двигуна у 2013р не вiдбулося.
У майбутньому товариством не плануються значнi придбання активiв.

 

Вiдсутнi правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами. Дочiрнi пiдприємства та вiдокремленi пiдроздiли - вiдсутнi.

 

Облiк основних засобiв та незавершенного будiвництва ( визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя то що ) вiдповiдає в усiх суттевих аспектах, П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi компанiї.
Основнi засоби, придбанi до 1996р, вiдображенi у балансi за переоцiненою вартiсттю вiдповiдно до Постанов КМУ. Основнi засоби, придбанi з 1996р, вiдображенi у балансi за первiсною вартiсттю, яка визначається вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби".
Усi основнi засоби товариства є власнiсттю товариства, орендованих основних засобiв не має.
До складу виробничих потужностей товариства входять наступнi основнi засобi :
- будинки та споруди;
- машини та обладнання ( ком'ютерна технiка, кондицiонери; осцилограци та iнш.);
- транспортнi засоби ( планери ПС, автомобiлi );
- iнструменти, прилади i iнвентар;
- iншi основнi засоби (авiацiйнi двигуни )
Основнi засоби товариства дiляться на ОЗ якi постiйно знаходяться на терiторiї пiдприємства та ОЗ якi за своїм призначенням тимчасово залишають територiю пiдприємства, але потiм знову повертаються на основне мiсце знаходження ( до таких ОЗ вiдносяться повiтрянi судна). Нерухомi ОС знаходяться на територiї товариства за мiсцем юридичної адреси товариства.
Мiсцем знаходження рухомих основних засобiв є виробничi дiлянки на територiї товариства, за юридичною адресою, якi потребують знаходження цих основних засобiв для виконання авiацiйних послуг.
На використання виробничих активiв товариства екологiчнi питання не впливають. Використання активiв товариства не позначається на екологiчних умовах природнього середовища.
Згiдно облiкової полiтики компанiї при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв (за виключенням МНМА та бiблiотечних фондiв) використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв товариства дорiвнює нолю.
Ступiнь використання виробничих потужностей дорiвнює 85%.
Орендованих основних засобiв не має.
Варiсть основних засобiв у зв'язку з реалiзацiєю та списанняим зменьшилася на суму - 3773тис.грн.
Коефiцiєнт вибуття основних засобiв - 0,36.
Коефiцiєнт надходження - 0,0002ть.
Роботи по проведенню капiтального будiвництва не проводились та не планувались. На майбутнє роботи по проведенню капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не плануються.
В разi винекнення екстренної необхiдностi вдосконалення основних засобiв роботи будуть проводитись за рахунок власних коштiв товариства.

 

Значною мiрою на дiяльнiсть товариства впливають законодавчi обмеження. Товариство не має фiнансової можливостi вiдновлення власними коштами усiх власних повiтряних суден та можливостi придбати за власнi кошти новi типи лiтакiв.
Нормативна законодавча база України не мiстить законодавчих актiв на пiдтримку авiацiйних пiдприємств з бюджетних коштiв та надання пiльгових кредитiв авiацiйним пiдприємствам на придбання нової авiацiйної технiки.

 

Товариством за звiтний рiк було сплачено суму штрафних санкцiй у ромiрi -11436,17грн.

 

Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв одержаних вiд виконаних рiзноманiтних об'ємiв авiацiйних послуг.
Робочого капiталу для поточних потреб товариству достатньо для здiйснення своєчасних розрахункiв за своїми поточними зобов'язаннями.
Станом на 31.12. 2013р компанiя мала достатньо грошових кошiв для негайного погашення четвертої частини поточних зобов'язань.Для здiйснення своєчасних розрахункiв за своїми поточними зобов'язаннями, компанiя не має достатнiх коштiв, так як на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 0,63грн поточних активiв. Тобто на кiнець звiтного перiоду компанiя не мала можливостi погашати поточнi зобов'язання за рахунок виробничих запасiв, грошових коштiв, дебiторської заборгованостi та iнших оборотних активiв.
За оцiнкою фахiвцiв аналiз фiнансової стiйкостi товариства дозволяє говорити про недостатнiй запас мiцностi, обумовлений низьким рiвнем власного капiталу, який на кiнець аналiзованого перiоду склав - 0,10 ( при рекомендованому значенн - 0,25 - 0,50)

 

Укладених, але не виконаних договорiв пiдприємство не має.

 

На пiдставi фiнансових показникiв попереднiх перiодiв та проведенного аналiзу для використання авiацiйної технiки з найбiльшою ефективнiстю розроблена вiдповiдна програма, що включає :
- збiльшення виконання чартерних повiтряних перевезень без обмеження регiону польоту;
- збiльшення виконання технiчного обслуговування лiтакам iнших авiакомпанiй;
- передача в оренду повiтряних суден, примiщень та майна;
- надання послуг по льотнiй експлуатацiї повiтряних суден третiм особам, що є їшнiми власниками.
На дiяльнiсть товариства у майбутньому можуть вплинути такi фактори :
- вартiсть наданих послуг, робiт та товарiв третiми особами для здiйснення виробничої дiяльностi авiакомпанiї;
- наявнiсть у регiонi авiакомпанiй, що мають аналогiчний або iнший парк повiтряних суден;
- дiлова активнiсть у регiонi;
- купiвельна спроможнiсть населення на авiапослуги;
- стабiльнiсть економiчної ситуацiї в цiлому в країнi;
- законодавчi та економiчнi обмеження;
- та iншi.

 

Дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводилися.

 

Вiдсутнi будь-якi судовi справи.

 

За перiод господарської дiяльностi товариства за останнi три роки з 01.01.2011р по 31.12.2013р аналiз фiнансового стану характеризується наступними показниками:
- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (нормативне значення 0,25 - 0,5) дорiвнював станом
- на 31.12.11р - 0,44
- на 31.12.12р - 0,41
- на 31.12.13р –0,34
- коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (нормативне значення 1,0 - 2,0) дорiвнює станом на
- 31.12.11р - 0,54
- 31.12.12р - 0,67
- 31.12.13р - 0,63
- коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (нормативне значення 0,25 - 0,5) дорiвнює станом на
- 31.12.11р - 0,13
- 31.12.12р - 0,13
- 31.12.13р –0,11
- коефiцiєнт покриття забов'язань власним капiталом ( нормативне значення < 1,0 зменьшення) дорiвнює станом на
- 31.12.11р – 7,89
- 31.12.12р - 7,57
- 31.12.13р - 8,77
- коефiцiєнт рентабельностi активiв (нормативне значення > 0 збiльшення) дорiвнює
- 2011 рiк - (-) 0,098
- 2012 рiк - 0,0231
- 2013 рiк – (-)0,030


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1915

1520

0

0

1915

1520

будівлі та споруди

335

316

0

0

335

316

машини та обладнання

66

56

0

0

62

66

транспортні засоби

1149

1001

0

0

1149

1001

інші

365

147

0

0

365

147

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1915

1520

0

0

1915

1520

Опис

Основнi засоби товариства використовуються за їх призначенням для виконання органiзацiйного процесу авiацiйних перевезень, до складу основних засобiв входять активи строк служби використання яких бiльше одного року та первiсна вартiсть одного об'єкту перевищує 2,5 тис.грн. Основнi засоби товариства розподiлинi наступним чином: - група три : "будинки та споруди"; - група чьотири: "машини та обладнання"; - група п'ять : "транспортнi засоби"; - група шiсть : "iнструменти, прилади та iнвентар"; - група дев'ять : "iншi основнi засоби"; Амортизацiя вищевказаних основних засобiв проводилась по прямолiнiйному методу, щомiсячно рiвними частинами на протязi року. Термiн використання основних засобiв встановлюється до повної амортизацiї об'єкту. Первiсна вартiсть основних засобiв складає – 10526 тис.грн. Знос основних засобiв – 9006 тис.грн. Накопичена амортизацiя складає – 85,6% первiсної вартостi основних засобiв. Ступiнь використання основних засобiв за 2013 рiк складає - 85 %. Суттєвi змiни в вартостi основних засобiв вiдбулися у зв'язку з пiдготовкою до реалiзацiєю двигуна первiсна вартiсть якого склала 3642тис.грн. Обмеженням для використання повiтряних суден товариства є експлуатацiйна директива Державiаадмiнiстрацiї № ЕД- 01 - 07 вiд 18.12.2007р, яка заборонила з 01.06.2008р використання повiтряних суден для авiацiйних перевезень без удосконалення ПС аеронавiгацiйним обладнанням. На кiнець звiтного року вимогам даної директиви вiдповiдав один лiтак. Iнших обмежень на використання майна товариства не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

731

962

Статутний капітал (тис. грн.)

2338

2338

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2338

2338

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв проводився товариством згiдно "Методичних рекомендацiй, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", схвалених рiшенням комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №485 вiд 17.11.2004р. Для розрахунку вартостi чистих активiв зроблено порiвняння суми власного капiталу iз сумою статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв визначалась шляхом вирахування iз суми активiв прийнятих до розрахунку суми зобов'язань прийнятих до розрахунку. Сума активiв прийнятих до розрахунку складається : - необоротнi активи - 3027 тис.грн.; - оборотнi активи - 3922 тис.грн.; – необоротнi активи утримуванi для продажу – 193тис.грн; РАЗОМ активiв - 7142 тис.грн. Сума зобов'язань прийнятих до розрахунку : - довгостроковi забезпечення - 178 тис.грн.; - поточнi зобов'язанняi забезпечення - 6233 тис.грн. РАЗОМ зобов'язань - 6411 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2013р. складає 731тис.грн. i є меньшою нiж статутний капiтал.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

39

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6372

X

X

Усього зобов'язань

X

6411

X

X

Опис:

ПрАТ "Авiакомпанiя Константа" в 2013роцi кредитiв банку не одержувало, зобов'язань за цiнними паперами не має.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.03.2014

28.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

20503140

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0150 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Константа»
за 2013 рiк
Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку України
Акцiонерам
ПрАТ «Авiакомпанiя Константа»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Капiтал», свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фiнансової звiтностi компанiї Приватне акцiонерне товариство «Авiакомпанiя Константа» (код ЄДРПОУ 20508143; мiсцезнаходження органа управлiння: 69013, м. Запорiжжя, вул. Блакитна, буд.4; дата державної реєстрацiї 22.04.1999 р.), яка включає:
Баланс станом на 31 грудня 2013 року,
Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк,
Звiт про власний капiтал за 2013 рiк,
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк,
опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Фiнансова звiтнiсть компанiї пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528 i Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мають суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми розглянули вплив подiй та операцiй вiдомих нам i якi мали мiсце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторськi докази, якi були нами отриманi, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У звiтному перiодi компанiєю не розглядались питання щодо зменшення корисностi активiв. Тому iснує невпевненiсть щодо вiдображення у балансi компанiї активiв за їхньою справедливою вартiстю. На нашу думку, можливiсть зменшення корисностi активiв iснує, так як iснують фактори знецiнення щодо морального застарiння активiв, змiни у ринковому та економiчному середовищi, у якому дiє пiдприємство.
Ми не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв Товариства, оскiльки не були залученi до цього процесу. Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях основних засобiв та запасiв Товариства, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть пiдприємства та на стан справ у цiлому.
Перелiченi питання можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фiнансовi звiти пiдприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фiнансових звiтiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Авiакомпанiя Константа» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, складена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо Вашу увагу на такий факт.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Авiакомпанiя «Константа» за 2013 рiк пiдготовлена на основi припущення, зробленого управлiнським персоналом, щодо безперервного функцiонування пiдприємства в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi товариства перевiрено шляхом проведення фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно з МСА 570 «Безперервнiсть».
На нашу думку, фiнансовий стан ПрАТ «Авiакомпанiя «Константа» станом на 31.12.2013р. можна охарактеризувати задовiльний.
Проте, слiд врахувати, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов’язано iз полiтичною та фiнансовою кризою в Українi у 2014 роцi. Тому на дату надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на лiквiднiсть та дохiд Товариства, стабiльнiсть i структуру його операцiй iз контрагентами. В результатi виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариства та спроможнiсть Товариства обслуговувати та платити за своїми боргами по мiрi настання строкiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть бути необхiдними в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, коли вони стануть вiдомими та можуть бути оцiненi.
Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528
Стан бухгалтерського облiку
На пiдставi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться товариством у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та наказу пiдприємства вiд 03.01.2008 № 1 «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства».
У звiтному роцi облiкова полiтика залишалась незмiнною.
Розкриття iнформацiї про активи
Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) не повнiстю вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 «Нематерiальнi активи» та облiковiй полiтицi товариства.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 року складає 11 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї – 3 тис. грн., або 18 % первiсної вартостi нематерiальних активiв. Компанiєю не здiйснюється нарахування амортизацiї нематерiальних активiв по групi «Авторське право та сумiжнi з ними права». Вартiсть нематерiальних активiв щодо яких iснує обмеження права власностi складає 9 тис. грн. Цей факт не має суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
Облiк основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 «Основнi засоби» та облiковiй полiтицi товариства.
У складi незавершених капiтальних iнвестицiй вiдображенi витрати на придбання необоротних матерiальних активiв у сумi 3 тис. грн.
Основнi засоби, придбанi до 1996 р., вiдображенi у балансi за переоцiненою вартiстю вiдповiдно до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Основнi засоби, придбанi з 1996 р., вiдображенi у балансi за первiсною вартiстю, яка визначається вiдповiдно до П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Нарахування амортизацiї для всiх груп основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв компанiя вiдповiдно до вимог наказу про облiкову полiтику вiдносить активи строк служби корисного використання яких бiльше одного року, а вартiсть не перевищує 1 тис. грн. Фактично компанiя зараховує до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв активи вартiстю, яка не перевищує 2 500 грн. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi використання об’єкта. Проте названi розбiжностi у класифiкацiї активiв не мають суттєвого впливу на фiнансовий результат звiтного перiоду.
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв нараховується за прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiї бiблiотечних фондiв не вiдповiдає вимогам П(С)БУ 7 «Основнi засоби», проте у зв’язку з тим, що у звiтному перiодi бiблiотечнi фонди повнiстю замортизованi, такi посилання не мають впливу на фiнансовi звiти.
Сума накопиченої амортизацiї складає 86 % первiсної вартостi основних засобiв. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Сума вiдстрочених податкових активiв компанiї станом на 31.12.2013 року складає 508 тис. грн. При визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв використовувалась ставка податку на прибуток, яка буде дiяти у перiодах погашення тимчасової рiзницi. Сума зменшення вiдстрочених податкових актiв у звiтному роцi на 119 тис. грн. вiдображена у складi витрат з податку на прибуток.
До складу iнших необоротних активiв вiднесена сума грошових коштiв у розмiрi 988 тис. грн., розмiщених у АКБ «Трансбанк» та ВАТ Банк «БIГ Енергiя», використання яких обмежене. Процедура лiквiдацiї ВАТ Банк «БIГ Енергiя», вiдповiдно до iнформацiї Нацiонального банку України станом на 05.03.2014, завершена; щодо АКБ «Трансбанк», станом на 28.02.2014 року НБУ прийнято рiшення про затвердження лiквiдацiйного балансу, лiквiдатором банку вживаються заходи щодо виключення банку з Єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Облiк запасiв компанiї (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 «Запаси» та облiковiй полiтицi компанiї. Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснюється за iдентифiкованою вартiстю. Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi вiдповiдає облiковiй полiтицi компанiї i протягом звiтного перiоду не змiнювався. Запаси вiдображенi у балансi за первiсною вартiстю. Данi аналiтичного облiку запасiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та пiдтвердженi даними первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) вiдображена у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв нарахований вiдповiдно до облiкової полiтики компанiї за методом аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Iнша дебiторська заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю.
Сума грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок 2013 року та на 31.12.2013, пiдтверджена банкiвськими документами.
Iнформацiя про грошовi кошти на 31.12.2013:
на поточних рахунках у банку в нацiональнiй валютi - 231 тис. грн.,
на поточних рахунках у банку в iноземнiй валютi - 1 894 тис. грн.
У складi iнших оборотних активiв врахованi податковi зобов’язання з ПДВ за розрахунками з бюджетом – 2 тис. грн., податковий кредит з ПДВ за розрахунками з бюджетом 24 тис. грн.
До необоротних активiв, утримуваних для продажу, вiднесено вартiсть двигуна АИ-20Д 036 56, рiшення про продаж якого було прийнято на засiданнi Наглядової ради 05.04.2013, протокол № 05/04-13.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Облiк зобов’язань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання».
Вiдповiдно до облiкової полiтики компанiя нараховує забезпечення виплат для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума нарахованих забезпечень станом на 31.12.2013 року складає 178 тис. грн. Облiк забезпечень ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов'язання» та П(С)БО 26 «Виплати працiвникам».
До складу iнших поточних зобов’язань станом на 31.12.2013 зарахованi:
податковий кредит з ПДВ за товари (роботи, послуги),
строк сплати якого не настав - 4 тис. грн.
розрахунки з пiдзвiтними особами - 34 тис. грн.,
розрахунки з iншими кредиторами - 9 тис. грн.,
сума поворотних iнвестицiй у грошовiй формi,
отриманих у 2000-2005 роках за умовами
договору приватизацiї компанiї - 5 394 тис. грн.
Разом - 5 441 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал складається з статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, непокритого збитку.
Облiк власного капiталу у 2013 роцi ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Непокритий збиток на початок року скоригований на суми виправлення помилок, якi мали мiсце у попереднiх звiтних перiодах та складають 53 тис. грн. Суму виправлення вiднесено на коригування непокритих збиткiв iнших звiтних перiодiв. Сума коригування не суттєва. За рiшення компанiї фiнансовi звiти внаслiдок проведених виправлень повторно не оприлюднювались.
Розкриття iнформацiї про сплату статутного фонду
Статутний капiтал компанiї складає 2 338 500 грн. та розподiлений на 9354000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2013 року не змiнювалася.
Данi бухгалтерського облiку статутного капiталу вiдповiдають даним Статуту компанiї.

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку
Чистий збиток компанiї за 2013 рiк, вiдображений у Звiтi про фiнансовi результати, складає 231 тис. грн. Сума чистого збитку визначена, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2013 (протокол № 17) прибуток, отриманий у 2012 роцi, направлено на розвиток виробництва Товариства. Дивiденди у звiтному роцi не нараховувались.
Розкриття iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
У звiтному роцi не вiдбувались подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а саме:
прийняття рiшення про утворення, припинення його фiлiй, представництв,
порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю,
прийняття рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента, про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу,
прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу,
отримання позики або кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв,
факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi,
прийняття рiшення про викуп власних акцiй,
змiни власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу,
змiни посадових осiб Товариства.
Аналiз фiнансового стану компанiї
Фiнансово - майновий стан компанiї (стiйкiсть, ефективнiсть, лiквiднiсть, залежнiсть вiд iнвесторiв та кредиторiв) характеризується показниками платоспроможностi та фiнансової стiйкостi.
Коефiцiєнт негайної лiквiдностi (вiдображає частину поточних зобов’язань, якi можуть бути перекритi за рахунок грошових коштiв та реалiзацiї короткострокових цiнних паперiв) на кiнець звiтного перiоду складає 0,34 пункти. Тобто, станом на 31.12.2013 компанiя має достатньо грошових коштiв для негайного погашення четвертої частини поточних зобов’язань.
Для здiйснення своєчасних розрахункiв за своїми поточними зобов’язаннями, компанiя не має достатнiх коштiв, адже на 1 гривню поточних зобов’язань припадає 0,63 гривнi поточних активiв. Тобто на кiнець звiтного перiоду компанiя не мала можливостi погашати поточнi зобов’язання за рахунок виробничих запасiв, грошових коштiв, дебiторської заборгованостi та iнших оборотних активiв.
Аналiз фiнансової стiйкостi дозволяє говорити про недостатнiй запас мiцностi, обумовлений низьким рiвнем власного капiталу, який на кiнець аналiзованого перiоду склав 0,10 (при рекомендованому значеннi 0,25 - 0,5). Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом у звiтному перiодi складає 8,77 пунктiв. Показник значно перевищує граничний показник (менше 1, зменшення), що вказує на недостатню спроможнiсть компанiї профiнансувати залученi кошти за рахунок коштiв, вкладених в активи компанiї.
Система показникiв, якi вiдображають наявнiсть, розмiщення та використання фiнансових ресурсiв, платоспроможнiсть та автономнiсть вказує на те, що ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» має задовiльний фiнансовий стан.
Розкриття iнформацiї вiдповiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360
Iнша вiдповiдальнiсть аудитора
Iншою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої вимагається рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персоналу компанiї та аналiтичнi процедури.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 . Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства на 31 грудня 2013 року складає 731 тис. грн. i є нижчою нiж статутний капiтал, вартiсть якого складає 2 338 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом
Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
У звiтному перiодi не вiдбувались подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
На нашу вимогу компанiєю не було надано проект звiту про розкриття регулярної рiчної iнформацiї, який буде надаватись до НК ЦПФР. Внаслiдок цього ми не змогли перевiрити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї, що повинна розкриватись емiтентом.
Виконання значних правочинiв
Вiдповiдно до п. 13.1.1 Статуту ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» значним правочином вважаються договори, правочини чи операцiї, якщо цiна/вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 400 000 (чотириста тисяч) гривень. Повноваження щодо прийняття рiшення про вчинення Товариством значного правочину, у тому числi його попереднє схвалення, вiдноситься до загальних зборiв акцiонерiв.
У звiтному перiодi загальними зборами акцiонерiв не приймались рiшення щодо схвалення значних правочинiв.
Пiд час перевiрки ми не знайшли фактiв здiйснення значних правочинiв Товариством.
Стан корпоративного управлiння компанiї
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
- достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Протягом звiтного року у Приватному акцiонерному товариствi «Авiакомпанiя Константа» функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада,
генеральний директор,
ревiзор.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» регламентується положеннями Статуту та Положеннями про Загальнi збори товариства, Наглядову раду (затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол № 15 вiд 05.04.2011 року).
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня.
Наглядова рада складається з 3 осiб, обраних загальними зборами акцiонерiв 06.04.2012 року (протокол № 16 вiд 06.04.2012 р.) термiном на 3 роки. 25.06.2012 року на засiданнi Наглядової ради зi складу членiв Наглядової ради обрано Голову Наглядової ради.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом 2013 року Наглядова рада ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» проводила 6 засiдань.
На посаду Генерального директора обрано Таланова А.О. рiшенням Наглядової ради товариства 17.10.2011 року. Протягом звiтного року Генеральний директор здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного Товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався Ревiзором, обраним загальними зборами акцiонерiв 06.04.2012 року (протокол № 16 вiд 06.04.2012 р.) термiном на 3 роки.
Ревiзор дiє на пiдставi Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол № 15 вiд 05.04.2011 року.
Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзора протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2013 рiк. Звiти Ревiзора про фiнансовi показники дiяльностi Товариства за 1, 2, 3 квартали 2013 року розглядались Наглядовою радою на засiданнях 30.04.2013, 22.07.2013, 23.10.2013. Iнформацiя про затвердження звiту ревiзора Товариства за пiдсумками дiяльностi у 2013 на дату пiдписання аудиторського висновку вiдсутня.
Вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про акцiонернi товариства».
У Товариствi не запроваджено служби корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи ПрАТ «Авiакомпанiя Константа» вiдповiдають Статуту Товариства та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища», ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю пiдприємства.
Нами були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Для оцiнки ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували своє професiйне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розумiння системи контролю, якi були розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства для запобiгання та виявлення шахрайства.
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства низький.

Аудит проводився на пiдставi договору вiд 30.12.2010 № 03/11, у строк з 17.02.2014 по 20.03.2014.

Директор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал» I.Г. Дядюра ____________
(Сертифiкат аудитора серiї А № 005338 вiд 27.06.2002,
чинний до 27.06.2017)
Аудитор ТОВ Аудиторська фiрма «Капiтал» О.В. Святун ___________
(Сертифiкат аудитора № 006920 вiд 26.04.2012,
чинний до 26.04.2017)
20 березня 2014 року
69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45

не має

не має

не має


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): На останнiх загальних зборах акцiонерiв реєстрацiю акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): на останнiх загальних зборах голосування вiдбувалось за допомогою бюлетенiв.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Останнi позачерговi загальнi збори акцiонерiв були у 2010 роцi з вирiшення питання щодо дематерiалiзацiї

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Не отримують винагороди

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

 

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Iнших вимог не має

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

На загальних зборах, що вiдбулись 06.04.2012 року переобрано весь склад Наглядової ради.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть):

положення про надання iнформацiї акцiонерам товариства

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

iнший орган не приймав такого рiшення

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзор.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Ревiзор перевiряє з власної iнiцiативи

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Товариство не визначилось щодо питання залучення iнвестицiй.

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: В товариствi не прийнято кодекс корпоративного управлiння.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднювалась iнформацiя у зв2язку з неприйняттям кодексу корпоративного управлiння.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Вiдсутня така iнформацiя.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство " Авiакомпанiя Константа"

за ЄДРПОУ

20508143

Територія

 

за КОАТУУ

2310137500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

51.10

Середня кількість працівників

52

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

вул. Блакитна, буд.4, м.Запорiжжя, Запорiзька обл., 69013

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

8

8

0

первісна вартість

1001

11

11

0

накопичена амортизація

1002

3

3

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3

3

0

Основні засоби:

1010

1915

1520

0

первісна вартість

1011

14299

10526

0

знос

1012

12384

9006

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

627

508

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

987

988

0

Усього за розділом I

1095

3540

3027

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

300

285

0

Виробничі запаси

1101

300

285

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1428

1422

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


63


32


0

з бюджетом

1135

0

30

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

26

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

6

1

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2862

2125

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2862

2125

0

Витрати майбутніх періодів

1170

4

1

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

45

26

0

Усього за розділом II

1195

4708

3922

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

193

0

Баланс

1300

8248

7142

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2338

2338

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

13722

13722

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

57

57

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-15155

-15386

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

962

731

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

295

178

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

295

178

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

745

362

0

за розрахунками з бюджетом

1620

128

39

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

3

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

87

71

0

за розрахунками з оплати праці

1630

147

120

0

за одержаними авансами

1635

449

200

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

5435

5441

0

Усього за розділом IІІ

1695

6991

6233

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

8248

7142

0

 

Примітки

Основнi засоби враховуються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, монтаж, виготовлення за врахуванням зносу. Знос нараховується вiдповiдного до вимог дiючього законодавства. Iнша поточна дебiторська заборогованнiсть у сумi 1тис.грн складається з : 1тис.грн - розрахунок за соцiальним страхуванням;
Iншi оборотнi активи у сумi 26тис.грн, це податковi зобов'язання та податковий кредит.
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 5441тис.грн, це : 34тис.грн - розрахунки з пiдзвiтними особами;
4тис.грн - податковий кредит;
5403тис.грн - розрахунки з iншими кредиторами

Керівник

Таланов Андрiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Кiнденко Надiя Сергiївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство " Авiакомпанiя Константа"

за ЄДРПОУ

20508143

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7340

9781

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6257 )

( 7744 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1083


2037

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

67

156

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1226 )

( 1746 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 80 )

( 188 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


259

 збиток

2195

( 156 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

49

86

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


345

 збиток

2295

( 107 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-124

-167

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


178

 збиток

2355

( 231 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-231

178

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

129

289

Витрати на оплату праці

2505

2407

3162

Відрахування на соціальні заходи

2510

923

1240

Амортизація

2515

202

213

Інші операційні витрати

2520

3900

4752

Разом

2550

7561

9656

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

9354000

9354000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

9354000

9354000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.02470

0.01903

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

-0.02470

0.01903

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї використаннiй метод нарахування, дохiд визначається по сумi справедливої вартостi активiв одержаних, або належних до одержання пiдприємству.
Iншi операцiйнi доходи у сумi 67тис.грн, це доходи: вiд купiвлi/продажу iноземної валюти - 21тис.грн;
дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 14тис.грн;
вiдсотки одержанi по залiшкам на поточних рахунках - 25тис.грн;
дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 7тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати у сумi 80тис.грн складаються iз :
- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 16тис.грн;
- iншi операцiйнi витрати - 62тис.грн;
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв -2тис.грн.

Керівник

Таланов Андрiй Олексiйович

Головний бухгалтер

Кiнденко Надiя Сергiївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство " Авiакомпанiя Константа"

за ЄДРПОУ

20508143

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


8307


10060

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

11

40

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

11

510

Надходження від повернення авансів

3020

1

247

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

25

3

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

199

2169

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 4090 )


( 4983 )

Праці

3105

( 2044 )

( 2398 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1074 )

( 1296 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1697 )

( 2045 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 33 )

( 41 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 973 )

( 1233 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 691 )

( 771 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 23 )

( 59 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 10 )

( 37 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 399 )

( 2054 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195